Házirend

Az Óbudai Egyetemi Napok rendezvényre (továbbiakban: Rendezvény) történő belépés az esemény Házirendjének tudomásul vételét és elfogadását jelenti.

A szervezők fenntartják a jogot a belépők szúrópróbaszerű átvizsgálásra, mely során ellenőrizhetik, hogy a Rendezvényen résztvevők betartják-e a Házirend szabályait.

A rendezvényre 14 éven aluli látogatók csak felnőtt korú kísérővel léphetnek be.

Minden látogató saját felelősségére vesz részt a rendezvényen. 

A rendező mindent megtesz a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, de a látogatók esetleges felelőtlen magatartása miatt bekövetkező károkért semmilyen felelősséget nem vállal. 

A rendőrség a 2005. évi CXXII. törvény alapján, illetve esetleges biztonsági szolgálat személyzete jogosult a látogatók igazoltatására, csomagjaik átvizsgálására, meghatározott tárgyak bevitelének megakadályozására, és jogosult a rendezvény megtartását zavaró személy(eke)t távozásra felszólítani.

Magatartási szabályok a Rendezvények területén 

A Látogató a Rendezvények területén az általános normákat betartva köteles viselkedni, a vonatkozó jogi előírásoknak és a Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvények területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megrongálásától. A Látogató a Rendezvények területéről megközelíthető lezárt területre nem jogosult belépni. 

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a szervezők, valamint a szervezői engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, Sajtómunkatársak, más Látogatók illetve egyéb Harmadik személyek. 

Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul az arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy a Látogató kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető.

Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítések készítője átruházható és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.

A szervezők, valamint a szervezőktől engedélyben részesülő személyek korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy az Óbudai Egyetemi Napok rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján, illetve bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. 

Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult bármely igényt vagy követelést támasztani a szerzővel szemben.

A Látogató jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotó felszereléssel végezheti, továbbá az általa elkészített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogukat nem sértheti. A szervezők kifejezetten kizárják a felelősséget arra az esetre, ha más látogatók az előzőekben írottakat megszegik. 

A Rendezvények területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – szervezők előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

A kereskedelmi és vendéglátó egységek tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvények területén nem szolgálhatnak ki. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvények területén is tilos, azt a törvény bünteti. 

Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és a zavartalan szórakoztatás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a szervezők által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos.

Mindazonáltal a szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy egyes demonstrációkat a szerző előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzenek, azzal, hogy az azokon résztvevők ilyen esetben is kötelesek a jelen házirendet betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területén való közlekedést, a Rendezvény területére való bejutást, vagy onnan való kijutást, továbbá a szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza, vagy ne lehetetlenítse el. A szervezők jogosultak a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indoklás nélkül befejezni, továbbá a szervezők fenntartják maguknak azt a jogot is, hogy az általuk az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indoklás nélkül befejeztessék. A szervezők kizárólagos megítélése szerint jogosultak a demonstráció egyes feltételeit – így különösen a következőket: létszám, helyszín, és időtartam – megállapítani. Abban az esetben, ha a szervezők egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánítanak, a Résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni. Abban az esetben, ha a szervezők egy általuk az előzőek szerint engedélyezett vagy tudomásul vett demonstráció tekintetében feltételeket állapítanak meg, a résztvevők kötelesek azokat maradéktalanul betartani.

Magatartási szabályok a Rendezvények területén kívül

A Látogató a rendezvény helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, különös tekintettel a további Látogatókra, és a helyi lakos Harmadik személyekre.

A Látogató az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy a rendezvényen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi. 

Elsősegély és orvosi ügyelet: 

a Rendezvény területén folyamatos elsősegély-nyújtás és orvosi ügyelet biztosított, mely szolgáltatások igénybevételére a látogató társadalombiztosítás, egészség- vagy utasbiztosítás, illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult. 

Szolgáltatások nyújtása és Termékek értékesítése: 

A Rendezvényeken ingyenes és fizetős Szolgáltatások és Termékek egyaránt igénybevehetőek. A Látogató vállalja, hogy minden igénybevett fizetős Szolgáltatásért és Termékért fizet, felelősséget vállal minden vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért. A Látogatók a fizetős Termékek és Szolgáltatások ellenértékét a rendezvény közreműködői vagy Szerződéses partnerei által felkínált fizetési megoldások szerint egyenlíthetik ki. 

Az Óbudai Egyetemi Napok nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek! Nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért! 

A talált tárgyakat minden vendég az információs pultnál köteles dokumentálás mellett leadni! A szolgáltatásokat és eszközöket minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe! 

A fenti szabályok figyelembevételével nagyon jó szórakozást kívánnak az Óbudai Egyetemi Napok szervezői!

Budapest, 2019

Close Menu